KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

kla

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

3 września 2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozpo-rządzenia Ministra Edukacji Narodo-wej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szk. (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organi-zacji roku szk.  (Dz. U. poz. 1603).

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23–31 grudnia 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organiza-cji roku  szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozp. Ministra Edukacji Naro-dowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w spr. organizacji r.szk. (Dz.U.p. 1603)

 

3.

 

Ferie zimowe:

 

 

28 stycznia-10 lutego   2019

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,  zachodniopomorskie

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozp. Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szk. (Dz. U. poz. 1603).

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 18-23 kwietnia 2019

(podstawa prawna:  jak wyżej )

5.

 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

 

 

15,16,17  kwietnia 2019

(Podstawa prawna:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.;  § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzami-nu  ósmoklasisty (Dz. U. poz.1512)).

6.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozpo-rządzenia Ministra Edukacji Naro-dowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7.

Koniec roku szkolnego 2018/2019

 

 

31 sierpnia 2019 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

8.

Ferie letnie (wakacje)

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

   Zgodnie z   § 5.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia  2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego w Szkole Podstawowej

Nr 2 w Praszce – dyrektor podjął decyzję 

o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

 i podaje je do wiadomości:

 

 

  1. 2  listopada 2018r. – piątek  – Dzień Zaduszny- święto religijne  niebędące dniem ustawowo wolnym  od pracy
  2. 15, 16, 17  kwietnia 2019- poniedziałek , wtorek, środa – egzamin ósmoklasistów
  3. 29, 30 kwietnia 2019 – poniedziałek, wtorek- potrzeby społeczności lokalnej
  4. 2 maja 2019r. – czwartek – święto Flagi RP

 

29 i 30  kwietnia  podyktowane są  potrzebami społeczności lokalnej- planowany wypoczynek przez rodziców w związku

z długim weekendem i świętami w tym okresie

 

 

 

Informujemy rodziców o możliwości udziału uczniów

w zajęciach opiekuńczych organizowanych w w/w dniach.

 

Na tydzień przed planowanymi dniami wolnymi prosimy

o poinformowanie wychowawcy klasy o konieczności zorganizowania opieki nad dzieckiem w szkole.