Działalność samorządu uczniowskiego w naszej szkole to praca zespołowa wielu nauczycieli i dużej części społeczności uczniowskiej. Kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świadomy udział w życiu publicznym, zwiększa rolę samorządności uczniów, motywuje uczniów do twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Taka praca przynosi widoczne efekty. Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych i lokalnych, które wynikają z przygotowanego planu pracy samorządu. Wiele z nich jest już stałym elementem działalności, inne wynikają z aktywności twórczej uczniów, potrzeb społeczności lokalnej, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą. Samorząd uczniowski w naszej szkole aktywnie włącza się w organizację akcji wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2016/2017

 

PRZEWODNICZĄCA:

Nikola Kostrzewa

 

ZASTĘPCA:

Mateusz Gędek

 

SKARBNIK:

Izabella Dugacz