Skład Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2018/2019

 

PRZEWODNICZĄCY:

Radosław Chwiłka

 

ZASTĘPCA:

Julia Ciołkowska

 

SKARBNIK:

Denis Korzeniowski

 

Członkowie:

 

Nikola Sobieralska

Wiktoria Kuliberda

Kinga Wilk

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 2 W PRASZCE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

I Cele i zadania:
a) Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami
 i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności
 b) Realizacja celów winna być połączona z dbałością o dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
II Zadania samorządu na rok szkolny 2018/2019:
 a) Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
b) Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki. c) Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
d) Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami.
e) Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

III Działania stałe:
– spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych,
 – losowanie „Szczęśliwego Numerka”,
 – organizacja imprez szkolnych,
– zbiórka surowców wtórnych: makulatury, plastikowych nakrętek, baterii,
 – działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych przez różne instytucje na terenie Miasta i gminy.

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych
 i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:
1. Rozwijanie samorządności:
 a) Opracowywanie planu pracy SU.
b) Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU.
c) spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
d) Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
e) Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli okolicznościowych.
 f) Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy.
g) Pomoc koleżeńska.
2. Akcje charytatywne.
a) Udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb.
b) Organizowanie zbiórki pieniędzy i rzeczy dla potrzebujących
3. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska:
a) Udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątania świata”
4. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe.
a) Dyskoteka andrzejkowa.
b) Zabawa karnawałowa
c) Pierwszy dzień wiosny.
d) Dzień Dziecka
 5. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów.
a) Wspieranie organizacji konkursów

WRZESIEŃ:
 Organizacja Samorządu Szkolnego – ustalenie zadań do pracy w poszczególnych miesiącach r.szk.2018/19 – ogłoszenia na tablicy informacyjnej – losowanie „Szczęśliwy numerek” Sprzątanie świata – akcja „Sprzątanie świata”

PAŹDZIERNIK:
 Dzień Edukacji Narodowej, życzenia dla wszystkich pracowników szkoły

LISTOPAD:
 Święto Niepodległości- – gazetka -pamiętamy ,
– czcimy- gazetka, zapalenie zniczy na grobach
– Włączenie się do akcji „Góra Grosza”
– Dyskoteka Andrzejkowa – gazetka -wróżby i zabawy w klasach na zajęciach z wychowawcą

GRUDZIEŃ:
-Boże Narodzenie – gazetka -spotkania klasowe przy Choince -przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i uczniom
– przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce świątecznej
– pomoc przy kiermaszu bożonarodzeniowym

STYCZEŃ:
– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy –pomoc przy organizacji sztabu, wybór wolontariuszy,
– Dzień Babci i Dziadka

LUTY:
 -Poczta WALENTYNKOWA dla wszystkich klas, ubieramy się na czerwono

MARZEC:
– Dzień Kobiet- życzenia dla wszystkich kobiet
– 21 Marca – Pierwszy Dzień Wiosny
– włączenie się w organizację kiermaszu wielkanocnego

KWIECIEŃ:
WIELKANOC – Tradycje Świąteczne – gazetka okolicznościowa
-Życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów;
– konkurs na papierową pisankę
-wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi
-ŚWIĘTO ZIEMI – Gazetka okolicznościowa;
– Konkurs plastyczny pt. ”Nasza planeta Ziemia jestw niebezpieczeństwie”- nagrodzenie najlepszych prac.

MAJ:
 Rocznica Konstytucji 3 Maja – Gazetka okolicznościowa;
– Promocja ekologicznej żywności -ekologiczny plakat – konkurs;
-Dzień Matki – gazetka okolicznościowa;

CZERWIEC:
– 1 Czerwca- Dzień Dziecka
– 23 czerwca – Dzień Ojca, gazetka okolicznościowa
– Podsumowanie pracy w II półroczu