psp2praszka

Od 25 maja 2020 r. zajęcia dla uczniów klas I-III – zasady

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłoszą potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.

Umożliwienie zajęć opiekuńczych w klasach I-III szkoły podstawowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy, ponieważ nadal obowiązuje realizacja podstawy programowej w formie zdalnego nauczania .

Rodzice, którzy są zmuszeni posłać dziecko do szkoły od  25 maja powinni zgłosić ten fakt wychowawcy klasy do 21 maja do godz. 10.00, ponieważ musimy przygotować szkołę.  Najważniejszym wyznacznikiem odpowiedniej organizacji funkcjonowania szkoły  jest ilość zgłoszonych dzieci ( m.in. podział dzieci na grupy).

Po tym terminie korzystanie z w/w zajęć  należy zgłaszać  minimum 2 dni robocze przed dniem, w którym dziecko przyjdzie do szkoły.

O zmianie decyzji związanej z obecnością dziecka w szkole bardzo proszę niezwłocznie informować wychowawcę klasy telefonicznie lub dyrektora szkoły pocztą elektroniczną. 

Godziny pracy świetlicy będą wynikać z informacji zebranych od rodziców, dlatego zwracam się z prośbą o poinformowanie wychowawców klas o potrzebie i chęci korzystania z takich zajęć wraz z godz., w których dziecko będzie przebywało na świetlicy. Świetlica funkcjonuje od 7.30 do 16.00.  

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej , Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia będą obowiązywały następujące zasady reżimu sanitarnego:

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. W naszej szkole grupa opiekuńczo- wychowawcza może stanowić nie więcej
  niż 8-10 uczniów (w zależności od wielkości sali).
 3. Uczniowie siedzą pojedynczo w ławkach rozstawionych w  odległości 1,5 m
  od siebie.
 4. W miarę możliwości – do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele, a każda grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej  sali.
 5. Uczniowie będą spędzać czas również na boisku szkolnym przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

Na przerwach będzie obowiązywała ta sama zasada.

 1.  Nie będzie  żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer).
 2. Uczniowie nie  zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i korzystają tylko z własnych książek i przyborów szkolnych.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru
   z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 6. Przyprowadzenie dziecka do szkoły jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia w wejściu do szkoły oraz jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

W związku z w/w rygorami w szkole będą obowiązywałyinne zasady niż
w normalnym funkcjonowaniu placówki. Zdaję sobie doskonale sprawę, że dzieci tęsknią za rówieśnikami, wspólnymi zabawami i integracją. A to niestety , nie będzie możliwe.Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do Państwa , aby przygotować je do tych zmian i uświadomić konieczność przestrzegania nowych zasad.