psp2praszka

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1, ze zm.) – zwanego dalej „RODO” − informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Praszce, Boczna 4 , 46-320 Praszka. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) psp2praszka@op.pl, oraz pisemnie – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Praszce, Boczna 4, 46-320 Praszka – tel. 34/ 3591052
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  iod@praszka.pl, oraz pisemnie –  Gmina Praszka, Plac Grunwaldzki 13 46-320 Praszka – tel. 34/ 3592482
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze składanymi w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), podaniami, wnioskami lub innymi dokumentami o różnej treści w celu realizacji przez Szkołę Podstawową jej zadań. Podstawą prawną ich przetwarzania bez Pani/Pana odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze w stosunku do danych żądanych na podstawie prawa w procesie właściwej realizacji złożonego podania, wniosku lub innego dokumentu w formie wiadomości elektronicznej (e-mail);
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które w imieniu Administratora realizują przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  5. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz prawo do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Panią/Pana cofnięta, a przepisy prawa zezwalają na ich trwałe usunięcie. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne i określone w formie wyraźnego działania potwierdzającego na podaniu, wniosku lub innym dokumencie w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), a konsekwencją niepodania danych osobowych może być pozostawienie podania, wniosku lub innego dokumentu bez rozpatrzenia.
  9. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.