psp2praszka

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2022/2023

 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji r. szk. (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji r szk. (Dz. U. poz. 1603).
 2. Zimowa przerwa świąteczna 23–31 grudnia 2022r.
(podst. prawna: § 3 ust.1 pkt 1 rozp. MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji r. szk. – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz   § 3 ust. 1 pkt 1 rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w spr. organizacji r.szk. (Dz.U.p. 1603)
 3.Ferie zimowe

13 lutego- 26 lutego 2023 

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szk. (Dz. U. poz. 1603).

 4. Wiosenna przerwa
świąteczna
 6-11 kwietnia 2023
(podstawa prawna: jak wyżej)
 5. 
Egzamin ósmoklasisty
 23, 24, 25 maja 2023
(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syst oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.; § 5 pkt 1 rozp. MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz.1512)).
 6. Zakończenie rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 23 czerwca 2023 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 7. Koniec roku
szkolnego 2022/2023
 31 sierpnia 2023 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 8.  Ferie letnie (wakacje)  24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
 (podstawa prawna: jak wyżej)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

Kalendarz Roku Szkolnego 2022/2023