psp2praszka

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2023/2024

 1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  4 września 2023 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji r. szk. (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji r szk. (Dz. U. poz. 1603).
 2.  Zimowa przerwa świąteczna  23–31 grudnia 2023r.
(podst. prawna: § 3 ust.1 pkt 1 rozp. MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji r. szk. – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz   § 3 ust. 1 pkt 1 rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w spr. organizacji r.szk. (Dz.U.p. 1603)
 3. Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2024

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szk. (Dz. U. poz. 1603).

 4.  Wiosenna przerwa
świąteczna
 28-2 kwietnia 2024
(podstawa prawna: jak wyżej)
 5.  
Egzamin ósmoklasisty
 14, 15, 16 maja 2024
(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syst oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.; § 5 pkt 1 rozp. MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz.1512)).
 6.  Zakończenie rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 21 czerwca 2024 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 7.  Koniec roku
szkolnego 2023/2024
 31 sierpnia 2024 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 8.   Ferie letnie (wakacje)  22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.
 (podstawa prawna: jak wyżej)

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Zgodnie z § 5.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Praszce – dyrektor podjął decyzję o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 i podaje je do wiadomości:

1. 2, 3 listopada 2023– czwartek, piątek- dni po dniu ustawowo wolnym (Święto Zmarłych)
2. 2 maja 2024 – czwartek- Święto Flagi
3. 14, 15, 16 maja 2024– wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasistów
4. 31 maja 2024r. – piątek po dniu ustawowo wolnym (Bożym Ciele)

2, 3 listopada 2023 podyktowane potrzebami społeczności lokalnej- umożliwienie rodzicom zaplanowania obchodów religijnego święta (Dzień Zaduszny) i dnia przed dniem wolnym od pracy.

Informujemy rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczych organizowanych w w/w dniach.
Na tydzień przed planowanymi dniami wolnymi prosimy o poinformowanie wychowawcy klasy o konieczności zorganizowania opieki nad dzieckiem w szkole .

Kalendarz Roku Szkolnego 2022/2023