psp2praszka

Samorząd szkolny

Skład Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA:

Konstantinos Tegos

ZASTĘPCA:

Julia Cichosz

SKARBNIK:

Zofia Wabnicz

SEKRETARZ

Zuzanna Dyrda

CZŁONKOWIE:

Zuzanna Meroń

Amelia Meroń

Julia Jurczyk

Martyna Owczarek

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 2 W PRASZCE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

I . Cele i zadania:
a) Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami
 i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności
 b) Realizacja celów winna być połączona z dbałością o dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
c) Wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku osobom starszym i  rówieśnikom
II.  Zadania samorządu na rok szkolny 2023/2024:
 a) Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
b) Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki. c) Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
d) Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami.
e) Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.
f) Organizowanie czasu wolnego uczniom

III Działania stałe:
– spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych,
 – organizacja imprez szkolnych,
– zbiórka surowców wtórnych: plastikowych nakrętek, baterii,

 – działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych przez różne instytucje na terenie Miasta i Gminy.

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych
 i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:
1. Rozwijanie samorządności
 a) Opracowywanie planu pracy SU.
b) Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU.
c) spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
d) Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
e) Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli okolicznościowych.
 f) Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy.
g) Pomoc koleżeńska.
2. Akcje charytatywne
a) Udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb
b) Organizowanie zbiórki pieniędzy i rzeczy dla potrzebujących (dom dziecka, schroniska dla psów)
c) Licytacja i kawiarenka WOŚP
3. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska:
a) Udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątania świata”
4. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe.
a) Dyskoteka z okazji „Dnia Chłopaka” (akcja „Babki Górą” i „Chłopakom Babeczki”), dyskoteka Andrzejkowa.
b) Zabawa karnawałowa
c) Pierwszy Dzień Wiosny.
d) Dzień Dziecka
e) Wybór „Super Chłopaka” i „Super Dziewczyny”
f) Wykonanie ozdób świątecznych- dekoracja korytarzy szkolnych
g) Organizacja mikołajek szkolnych dla klas I-III
 h.)Konkursy na wystrój klasy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów.

i) „Dzień Kolorów”

j) kawiarenka WOŚP

k) Ostatkowe zwyczaje
l) Dzień Pluszowego Misia, konkurs plastyczny
ł) Walentynki, poczta walentynkowa

5. Współpraca z instytucjami społecznymi np.: MGOKiS, Janko Muzykant, Straż Miejską, Policja itp.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SP NR 2 W PRASZCE

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem lub Samorządem Szkolnym , który tworzą wszyscy  uczniowie.

2. Poszczególne klasy są reprezentowane w Samorządzie przez ich samorządy klasowe.

3. Samorząd Uczniowski jest wybierany w drugim lub trzecim tygodniu września .

4. Samorząd Uczniowski jest wybierany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym

 i powszechnym.

5. Lista kandydatów na członków do Samorządu Uczniowskiego sporządzana jest tydzień przed terminem wyborów.

6. Prawa wyborcze uczniów:

a)  prawo wybierania mają uczniowie klas II – VIII  z  Szkoły Podstawowej Nr 2

     w Praszce

b)  uczeń, któremu przysługuje prawo wyboru wpisany jest na listę spisu wyborców

c)  każdy uczeń wybiera jednego kandydata z listy

7. Uczniowie  głosują w obecności komisji w składzie : opiekun samorządu , nauczyciel  oraz dwóch uczniów .

 8. Obliczanie wyników wyborów :

 a)  po zakończeniu głosowania komisja liczy głosy oddane na poszczególnych  kandydatów

 b) w skład samorządu wchodzi czterech uczniów z największą ilością otrzymanych  głosów

 c) wyniki wyborów  podaje się  w gablocie samorządu  lub na apelu szkolnym

 d) w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

– przewodniczący

– zastępca przewodniczącego

– sekretarz

– skarbnik

  9. Kompetencje i zadania Samorządu :

 a) opracowanie i realizacja  planu pracy

 b) pośredniczenie w  wyrażaniu woli uczniów Radzie  Pedagogicznej

 c) zgłaszanie własnych propozycji do organizacji pracy Samorządu Uczniowskiego

 d) organizowanie referendum w sprawach ważnych dla uczniów

 e) współkontrolowanie  własnych dochodów i wydatków

10. Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się w zależności od potrzeb i są zwoływane  przez opiekuna Samorządu lub przewodniczącego Samorządu. Organy Samorządu są  jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

11. Samorząd może przedstawić  Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi  wnioski i opinie w sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

a) prawo do jawnej i uzasadnionej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

b) prawo do zapoznania się z programem nauczania,

c) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego rozwijanie i zaspokajanie własnych zainteresowań,

d) prawo redagowania gazetki

e) prawo wyboru opiekuna spośród grona pedagogicznego.

12.Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy .

13. Samorząd Uczniowski uzyskuje dochody :

– z biletów wstępu na dyskoteki

– ze sklepiku szkolnego

– ze zbiórki surowców wtórnych

14. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
Cele :
– zapoznanie uczniów z” ideą wolontariatu”
– zaangażowanie dzieci do bezinteresownej pomocy innym ludziom
– rozwijanie postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych
– pomoc koleżeńska w środowisku szkolnym
– wykorzystanie umiejętności i zapału uczniów w pracach na rzecz szkoły oraz wspieranie ich ciekawych pomysłów
.

Działania:
– zaangażowanie i praca  na rzecz WOŚP
– zbiórka żywności dla zwierząt ze schronisk
– współpraca ze Stowarzyszeniem Janko Muzykant w Praszce
– udzielanie wzajemnych korepetycji i pomocy w nauce
– zbiórka żywności dla potrzebujących
– współpraca z pedagogiem szkolnym
– zbiórka zabawek i artykułów plastycznych dla okolicznych Domów Dziecka
– inicjatywy wynikające z potrzeb szkoły i lokalnego społeczeństwa

15. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowią :

a) regulamin Samorządu

b) roczny plan pracy

c) zeszyt protokołów

d) rozliczenia finansowe

Ponadto Samorząd Uczniowski podejmuje działania oraz organizuje imprezy wynikające z potrzeb szkoły.

Opiekunowie:
Agnieszka Wyrembak
Karina Kłosiak-Chwiłka
Karina Jagieniak