psp2praszka

Ogłoszenia

DODATKOWE DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

W SP NR 2 W PRASZCE

2021/2022

   

Zgodnie z   § 5.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia  2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Praszce – dyrektor podjął decyzję o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 i podaje je do wiadomości:

  1. 12 listopada 2021 – piątek po dniu ustawowo wolnym (Święto Niepodległości)
  2. 7 stycznia 2022 – piątek po dniu ustawowo wolnym (Święto Trzech Króli)
  3. 24, 25, 26 maja 2022- wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasistów
  4. 17 czerwca  2022r. –   piątek po dniu ustawowo wolnym (Bożym Ciele)

Informujemy rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczych organizowanych w w/w dniach.

Na tydzień przed planowanymi dniami wolnymi prosimy o poinformowanie wychowawcy klasy o konieczności zorganizowania opieki nad dzieckiem w szkole.